Isikuandmete kaitse

Üldine

Henkel Balti OÜ, edaspidi nimetatud Henkel, austab kõigi tema veebisaiti külastavate isikute eraelu puutumatust. Soovime teid teavitada sellest, mis liiki andmeid Henkel kogub ja kuidas neid kasutatakse. Samuti anname teavet selle kohta, kuidas teie kui andmesubjekt saate oma õigusi teostada.
 
Käesoleva isikuandmete kaitse avalduse muudatused avaldatakse sellel lehel. See võimaldab teil alati kursis olla sellega, milliseid andmeid me kogume ja kuidas me neid kasutame.

Käesolev isikuandmete kaitse avaldus ei puuduta veebisaite, millele pääseb ligi Henkeli veebisaitidel olevate hüperlinkide kaudu.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja töötlemine

Vastutava üksuse nimi: Henkel Balti OÜ

Vastutava üksuse aadress: Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia

Henkel kasutab isikuandmeid peamiselt selleks, et kasutajatele veebisaidi kasutamist võimaldada. Andmete edasine töötlemine toimub üksnes muude seadusest tulenevate kohustuste või lubade alusel või kui kasutaja on Henkelile selleks nõusoleku andnud. Henkel salvestab ja töötleb andmeid konkreetselt järgmistel eesmärkidel.

Kui kasutaja veebisaiti külastab, kogub ja salvestab Henkel teatavaid andmeid automaatselt. See hõlmab järgmist: vastavale lõppseadmele eraldatud IP-aadress või seadme tunnus, mida me vajame taotletud sisu (näiteks eelkõige allalaadimiseks esitatud sisu, tekstid, pildid ja tooteinfo, samuti andmefailid jms) edastamiseks, kasutajate tegevus veebisaidi kontekstis, vastava lõppseadme liik, kasutatud brauseri tüüp ning kasutamise kuupäev ja kellaaeg.

Henkel salvestab seda teavet maksimaalselt 7 päeva väärkasutuse tuvastamiseks ja vastavate meetmete võtmiseks.

Henkel kasutab seda teavet ka üldiseks haldamiseks ja selleks, et parandada teenuste esitlust ja funktsionaalsust.

Lisaks kustutab Henkel andmed kasutuse kohta ja muudab need anonüümseks, kaasa arvatud IP-aadressid ilma viivitamata pärast seda, kui neid enam eespool mainitud eesmärkidel ei vajata.

Andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda järgmistel alustel: 1) töötlemine on vajalik veebisaidi pakkumiseks või 2) Henkelil on ülekaalukas õigustatud huvi tagada ja parandada kasutajate vajadustele kohandatud veebisaidi funktsionaalsust ja veatut toimimist.

Isikuandmete edasine töötlemine

Tarbija taotluste tabel

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed meie kontaktvormi kaudu. Me kasutame teie andmeid teie taotlusele vastamiseks.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teie taotluse töötlemiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

Loteriid

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie veebisaidil aeg-ajalt korraldatavas loteriis osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid loterii läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui auhindade jagamine või loterii korraldamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik loterii (loosimise) läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

Toote katsetamine

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed ja aadressi meie toote katsetamises osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid toote katsetamiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui toote katsetamine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik toodete katsetamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

Veebiseminar

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi veebiseminaris osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid veebiseminari läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui veebiseminari läbiviimine.

Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik teile veebiseminari võimaldamiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

Küsitlused

Te olete võinud jätta oma kontaktandmed, nt aadressi küsitluses osalemise käigus. Me kasutame teie andmeid küsitluse läbiviimiseks.

Me ei edasta teie andmeid kolmandatele isikutele muul põhjusel kui küsitluse läbiviimine.
 
Teie andmete töötlemisel ja kasutamisel lähtutakse õigusnormidest, mis lubavad seda, kuna töötlemine on vajalik küsitluse läbiviimiseks.

Kui te ei ole andnud nõusolekut pikemaks salvestamiseks, näiteks kliendisuhete haldamise käigus, siis salvestame andmeid üksnes nii kaua, kui neid on vaja eespool nimetatud eesmärgi saavutamiseks või nii kaua, kui peame seda seaduse kohaselt tegema.

Nõusolek / nõusoleku tagasivõtmine

Tarbija-/kliendisuhete haldamine / võrgukogukonnad

Te olete võinud anda nõusoleku selleks, et Henkel töötleb teie poolt Henkelile edastatud kontaktandmeid, teie Henkeliga peetud elektroonilise kirjavahetuse sisu ja asjaolusid, näiteks kontaktvorme või e-kirju, teiepoolset Henkeli veebisaitide kasutust, andmeid teie osaluse kohta Henkeli veebipõhistes koolitustes, tegevust Henkeli sotsiaalmeediasaitidel (blogides, Facebooki fännilehtedel jm), järgmistel eesmärkidel: reklaam (posti teel, brauseris, rakendustes ja nagu allpool kirjeldatud, kui annate selleks täiendavalt nõusoleku); tehniline nõustamine, näiteks toodete või tehnoloogia kasutamise kohta, turu-uuringud; veebipõhiste teenuste osutamine, nt e-õpe, vebinarid; üritustega seotud kommunikatsioon; küsitluste läbiviimine; Valitud eesmärkide saavutamiseks võib Henkel eespool loetletud andmeid kombineerida Henkeli teie kohta seaduslikult kogutud muude andmetega (nt loteriidest või muudest tegevustest veebisaidil) ja neid andmeid sobivate avalikustamismeetmete kindlakstegemiseks analüüsida.

Analüüsimisel kasutab Henkel automatiseeritud metoodikat, mis aitab potentsiaalseid ostjaid käsitlevat teavet prioritiseerida. Kontaktid liigitatakse vastavalt nende võrgu- ja võrguvälisele tegevusele. Lähtudes kontakti kategooriast ja asukohast määratakse talle müügipersonal ja ta hakkab meie toodete ja teenuste kohta erinevat teavet ning reklaammaterjale saama.

Te võite olla andnud nõusoleku, et Henkel võib edastada teie isikuandmeid GFK-le järgmisel eesmärgil:

 • kontaktaadresside vastavusse viimine ja ajakohastamine.

Me säilitame teie andmeid ainult teie nõusoleku kehtivuse ajal või nii kaua, kui õigusaktides andmete säilitamise kohustustega ette nähtud.

Võite oma nõusoleku edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta, avades selleks nõusolekut kinnitavas e-mailis oleva lingi või saates kirja või e-maili meie andmekaitseametnikule, Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 51016 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis teostati Teie nõusoleku alusel enne selle tagasi võtmist.

Reklaam e-posti teel

Te võite lisaks olla andnud nõusoleku selleks, et Henkel võtab teiega e-posti (e-kirjad, sms, mms, kiirsõnumid) ja/või telefoni teelt ühendust seoses pakkumiste, toodete ja teenustega Henkeli liimtehnoloogia toodete valikust.

Me kasutame teie andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse avalduse Isikuandmete edasine töötlemine, et teile vastavad avalikustamismeetmed edastada.

Võite oma nõusoleku edasiulatuvalt igal ajal tagasi võtta, avades selleks nõusolekut kinnitavas e-mailis oleva lingi või saates kirja või e-maili meie andmekaitseametnikule, Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com). Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis teostati Teie nõusoleku alusel enne selle tagasi võtmist.

Veebi jälgimine

Commerce Connector

Kasutame veebisaidil nuppu Buy Now Button (osta kohe). Buy Now Buttoni funktsiooni pakub ja kontrollib Commerce Connector. Põhjaliku teabe selle funktsionaalsuse ja andmetöötluse kohta leiab järgmiselt lingilt:

Teie kui andmesubjekti õigused / andmekaitseametnik

Te võite igal ajal teostada õigust saada oma andmetele juurdepääs. Lisaks võite teostada järgmisi õigusi, tingimusel et vastavad tingimused on täidetud.

 • Õigus parandamisele
 • Õigus kustutamisele
 • Õigus töötlemise piiramisele
 • Õigus esitada kaebus vastavale pädevale andmekaitse järelevalveasutusele
 • Õigus andmete ülekantavusele (seisuga 25. mai 2018)

Õigus vastuväite esitamisele

Kui teie isikuandmeid töödeldakse Henkeli õigustatud huvi alusel, siis on teil õigus igal ajal esitada vastuväide teie isikuandmete töötlemisele, lähtudes teie konkreetsest olukorrast. Henkel lõpetab teie isikuandmete töötlemise, kui Henkel ei suuda tõestada, et tal on olemas nende andmete töötlemiseks mõjuvad põhjused, mida tuleb kaitsta ja mis kaaluvad üles teie õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on teostada või kaitsta seaduslikke nõudeid.

Sellisel juhul või kui teil on uid küsimusi või soove seoses teie isikuandmetega, saatke e-kiri või kiri meie andmekaitseametnikule: Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 50106 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com).

Sotsiaalmeedia lisandmoodulite kasutamine

Erinevate sotsiaalmeediavõrgustike lisandmoodulid (edaspidi: „lisandmoodulid“) on meie veebilehtedesse põimitud. Seotud teenuseid osutavad vastavad ettevõtted (edaspidi: „pakkujad“). Need pakkujad on:

 • Facebook, mida haldab Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (edaspidi: „Facebook“). Ülevaate Facebooki lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter, mida haldab Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (edaspidi: „Twitter”). Ülevaate Twitteri nuppudes ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt  https://twitter.com/about/resources/buttons
 • Instagrami pakkuja on Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA (edaspidi: „Instagram“). Ülevaate Instagrami lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
 • Google+ ja YouTube'i teenuseid pakub Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (edaspidi: „Google”). Ülevaate Google+ lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developers.google.com/+/web/; YouTube'i lisandmoodulid: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
 • LinkedIni pakkuja on LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (edaspidi: „LinkedIn”). Ülevaate LinkedIni lisandmoodulitest ja sellest, millised need välja näevad, leiab aadressilt https://developer.linkedin.com/plugins#

Selleks, et teie andmed meie veebilehtede külastamisel paremini kaitstud oleks, rakendatakse neid lisandmooduleid 2 klikki nõudvate nuppudena. Selline integreerimine tagab, et kui sisenete meie veebisaidil lisandmooduleid sisaldavale lehele, siis ei ühendata teid pakkuja serveritega automaatselt. Brauser loob otselingi pakkuja teenustele üksnes pärast seda, kui olete lisandmoodulid aktiveerinud ja seega andnud loa andmeid edastada. Seejärel edastatakse erinevate lisandmoodulite sisu asjaomase pakkuja poolt vahetult teie brauserisse ning kuvatakse teie ekraanil.

Lisandmoodul teavitab pakkujat sellest, millistele meie veebisaidi lehtedele te sisenete. Kui olete meie veebisaiti külastades samal ajal vastava pakkuja juures oma kasutajakontole sisse loginud, siis saab pakkuja teie huvisid ehk teie poolt saadud teavet teie kasutajakontoga võrrelda. Kui kasutate lisandmooduli pakutavaid võimalusi (nt klikite nupule „Meeldib“, jätate kommentaari), siis edastab brauser ka selle teabe otse pakkujale, kes selle salvestab.

Täiendavat teavet pakkujate kogutavate ja kasutatavate andmete ning teie õiguste ja võimaluste kohta eraelu puutumatust sellistel asjaoludel kaitsta leiate pakkujate andmekaitsepõhimõtetest / eraelu puutumatuse kaitse põhimõtetest.